بیشه

دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچکسی نیست که در بیشهء عشق قهرمانان را بیدار کند...

آذر 89
13 پست
آبان 89
28 پست
مهر 89
22 پست
شهریور 89
30 پست
مرداد 89
28 پست
تیر 89
4 پست